Reklamačný formulár

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predávajúci:

Obchodné meno: Tokyo Solar Slovensko s.r.o.

Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno

Adresa pre vrátenie tovaru:  Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo

IČO:  52 823 610

DIČ:  2121161427

IČ DPH: SK2121161427

tel.: +421 911 505 002

e-mail: info@tokyosolar.sk

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko:…………………………………………………………………………………………………………..

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………….….

Telefón, e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………

 

Číslo faktúry:…………………………………………………………………………………………………………….….

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………………………..……….

Reklamovaný tovar:……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Popis vady, dôvod reklamácie

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 

V ……………………………….. Dňa ………………….                               ……………………………..

                                                                                                 Podpis 

                                                                                                   

 

 Ako prílohu zašlite faktúru alebo záručný list.

 

 

                                               Vyjadrenie predávajúceho:

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.

Podľa nášho názoru Vaša reklamácia BOLA* – NEBOL A* opodstatnená.

Dátum prijatia reklamácie: …………………………………………………………………………………..………….

Dátum vybavenia reklamácie:………………………………………………………………………………….……..

Spôsob vybavenia reklamácie:…………………………………………………………………………………………..

Reklamáciu vybavoval: …………………………………………………………….………………………………..

 

 

                                                                       ……………………………..

                                                                                                      Podpis 

Scroll to Top

Porozprávajme sa o vašom pláne

Naše produkty ponúkame za priaznivé ceny priamo od výrobcu.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť s otázkami o našich produktoch.

Zadajte svoje kontaktné údaje, aby sme mohli prediskutovať možnosti.