Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Tokyo Solar Slovensko, s.r.o. so sídlom Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 52823610,
  DIČ: 2121161427, IČ DPH: SK2121161427  zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.: 50014/N (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“), ktorí akýmkoľvek spôsobom kontaktujú predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  Názov spoločnosti:Tokyo Solar Slovensko, s.r.o.
  Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno
  Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru: Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo
  E-mail: info@tokyosolar.sk
  Telefón: + 421 911 505 002
  Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK24 0900 0000 0051 6753 5667, Slovenská sporiteľňa, a.s.

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 037/772 02 16
  fax č. 037/772 00 24

Článok II.

Cena tovaru

 

 1. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na https://tokyosolar.sk/ sú uvádzané vrátane DPH.
 3. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri potvrdení objednávky. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

Článok III.

Objednávka tovaru

 1. Tovar môže kupujúci objednať:
 • odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu na https://tokyosolar.sk/
 • zaslaním emailu s uvedením požadovaného tovaru na info@tokyosolar.sk
 • telefonicky na +421 911 505 002
 1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 4. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
 5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).
 6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny:
  Bankovým prevodom – pri tomto spôsobe kupujúci obdrží na email všetky údaje k platbe. Kupujúci prevedie alebo vloží na účet predávajúceho sumu vo výške ceny objednávky. Tovar bude predávajúci expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
  Dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení zásielky kuriérskou službou.
 1. Platba je možná v mene EUR.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky (vzniku kúpnej zmluvy) zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase zvyčajne do 3-6 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), záručný list (ak to vyžaduje povaha tovaru), návod v slovenskom jazyku v písomnej alebo elektronickej podobe. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.
  Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 7. O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
 8. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
 9. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 •  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 •  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.10.V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa  odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke  tu: https://tokyosolar.sk/formular-na-odstupenie/
 3. Nárok na 14 dňovú lehotu pre odstúpenie od zmluvy nevzniká pri výrobkoch, ktoré boli upravené alebo vyrobené podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
 4. Tak isto nárok na 14 dňovú lehotu pre odstúpenie od zmluvy nevzniká, ak bola objednávka realizovaná na právnicku osobu, nakoľko právnicke osoby sa riadia ustanoveniami Obchodného zákoníka v ktorom je uvedené, že tovar nie je možné vrátiť.
 5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

Článok VII.

Reklamačné a záručné podmienky

 1. Pre zakúpený tovar platia záručné a reklamačné podmienky uvedené v reklamačnom poriadku predávajúceho. Reklamačný poriadok nájdete tu:https://tokyosolar.sk/reklamacny-poriadok/

   

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Tokyo Solar Slovensko, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke:https://tokyosolar.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné a záručné podmienky.
 2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho.
 3. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 4. mája 2021.

Scroll to Top

Porozprávajme sa o vašom pláne

Naše produkty ponúkame za priaznivé ceny priamo od výrobcu.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť s otázkami o našich produktoch.

Zadajte svoje kontaktné údaje, aby sme mohli prediskutovať možnosti.